Hỗn hợp gồm 0 1 mol một axit

      8

Câu hỏi :

Hỗn hợp có 0,1 mol một axit cacboxylic 1-1 chức cùng 0,1 mol muối bột của axit kia với kim loại kiềm bao gồm tổng cân nặng là 15,8 gam. Tên của axit bên trên là 


*